Woordenlijst

Atlas Fireproofing wordt dagelijks gebeld over technische onderwerpen. Hieronder staat een overzicht van de termen die wij tegenkomen in de wereld van de bouwkundige brandveiligheid.

 1. 1
  Applicatie

  Benaming voor het aanbrengen van een materiaal door middel van rollers, kwasten of spuitapperatuur.

 2. 2
  Airless spuiten

  Bij airless spuiten wordt verf onder druk van >100 bar zonder toevoeging van lucht door een smalle spuitnozzle geperst.

 3. 3
  Basecoat

  De bij brand opschuimende en brandwerende laag.

 4. 4
  Bestek

  Tekst waarin de architect/ontwerper een gedetailleerde beschrijving van het werk geeft, samen met de omschrijving van de aard van het werk, de aanduiding van de bouwplaats en een opsomming van producten die moet worden geleverd en verwerkt.

 5. 5
  Bindmiddel

  Een component in bijvoorbeeld brandwerende verf die zorgt voor de binding tussen andere componenten.

 6. 6
  Bouwbesluit

  Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  Op 1 april 2012 werd een nieuw Bouwbesluit ingevoerd. De recentste versie is van 11 oktober 2016. Het Nederlands Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende Regeling bouwbesluit 2012 verwijzen voor de invulling van de normen naar de NEN-normbladen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) en de Eurocodes.

  Het Bouwbesluit 2012 is de laatste onder de noemer Bouwbesluit. Bij intreding van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, zal het huidige Bouwbesluit opgaan in Besluit bouwwerken leefomgeving.

 7. 7
  Brandcompartiment

  Een brandcompartiment (Brandruimte) is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).

 8. 8
  Branddoorslag

  Branddoorslag is het verspreiden van brand naar een andere ruimte of een ander brandcompartiment.

 9. 9
  Brandklasse

  Classificering dat bestendigheid tegen brandvorming en rookontwikkeling aangeeft van een bepaald materiaal. In Nederland zijn er 5 klassen: 1-slecht bestendig t/m 5-beste bestendig. De Europese classificatie loopt van A1 t/m F, waarbij A1 het beste is en F het slechts bestendig is tegen brandvorming.

 10. 10
  Brandoverslag

  Brandoverslag is het overslaan van een brand van een gebouw naar een andere verdieping (via de buitenkant) of naar een naastgelegen gebouw.

 11. 11
  Brandpreventie

  Het vermijden en inperken van brand (ontwikkeling en verspreiding) door gebruik te maken van bepaalde materialen en systemen.

 12. 12
  Brandwerendheid

  Bestendigheid van een bepaald materiaal tegen brand (ook wel brandweerstand genoemd).

 13. 13
  Calculatie

  Benaming voor het berekenen/uitwerken van bepaalde waardes.

 14. 14
  Coating

  Engelse benaming voor een dekkende laag of oppervlaktebehandeling.

 15. 15
  Compartimenten

  Het opdelen van een gebouw in kleinere afgesloten delen. Een brandcompartiment is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).

 16. 16
  Corrosie

  Het aantasten van metalen als gevolg van roest (oxideren/reageren met zuurstof).

 17. 17
  Doorvoering

  Een opening in een vloer, wand of plafond waardoor bijvoorbeeld een ventilatiekanaal, elektra of waterleidingen doorheen loopt.

 18. 18
  Epoxy

  Kunststof dat wordt gebruikt om materiaal te vervaardigen dat is opgebouwd uit verschillende componenten.

 19. 19
  Fireproofing

  Engelse benaming om materialen en constructies brandveilig te maken.

 20. 20
  Galvaniseren

  Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.

 21. 21
  Gebouwfunctie

  De functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. Ook wel bekend als de gebruiksfunctie.

 22. 22
  Gelijkwaardigheidsbepaling

  Wanneer men een materiaal of constructie wil toepassen die afwijkt van een gecertificeerd product dan moet men een gelijkwaardige prestatie kunnen aantonen. De gekozen oplossing moet tenminste dezelfde mate van (brand)veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid en bescherming van het milieu bieden als met de oorspronkelijke eis is beoogd.

 23. 23
  Hoofddraagconstructie

  De veelal stalen constructie (skelet) van een gebouw bestaande uit constructieonderdelen zoals kolommen en liggers. Een meer technische omschrijving van de hoofddraagconstructie is te vinden in NEN 6702.

 24. 24
  Houtskeletbouw

  Een bouwmethode waarbij de constructieonderdelen, de dragende delen, van hout zijn (met uitzondering van de fundering).

 25. 25
  Kwaliteitsrichtlijn

  Deze tekst geeft algemene richtlijnen in de benodigde meet- en controlepunten voor een correcte toepassing van brandwerende coatings in elke fase: voorbereiding, applicatie, transport, eventuele tussentijdse opslag, montage, reparatie en inspectie. Zie dit document voor meer informatie over ‘kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating’.

 26. 26
  Laagdikte
  De vereiste minimale dikte van bijvoorbeeld een brandwerende laag. Het onderscheid naar functie is belangrijk omdat hieraan allerlei voorschriften gekoppeld zijn voor de brandwerendheid. Ook wel bekledingsdikte genoemd.
 27. 27
  Mastic
  Benaming voor materiaal met een ‘stoppende’ werking. Voor gebruik in het afdichten van doorvoeringen met betrekking tot WBDBO.
 28. 28
  Manchet
  Een productbenaming voor het afdichten van een doorvoering met betrekking tot WBDBO. Dit product sluit bij brand een leiding of pijp af waardoor brandcompartimenten gecreëerd kunnen worden.
 29. 29
  NEN
  NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. Het is een kennisorganisatie die normen en regelgeving publiceert.
 30. 30
  Overdimensionering
  De maten van bijvoorbeeld een stalen ligger vergroten dat er minder risico bestaat dat het object fataal verzwakt wordt als gevolg van divere factoren.
 31. 31
  Prefab
  Engelse benaming (Prefabricated) wat staat voor eerder gefabriceerde onderdelen die met andere delen iin geheel vormen.
 32. 32
  Profielstaat
  Verzamelnaam voor diverse types kolommen en liggers van staal die gebruikt worden voor gebouwconstructies.
 33. 33
  Primer
  Eerste grondlaag die wordt aangebracht om de ondergrond geschikt te maken voor verdere behandelingen. Zo wordt een compatible primer gebruikt om stalen profielen van een Basecoat te kunnen voorzien.
 34. 34
  Profielfactor
  De profielfactor is de verhouding tussen de oppervlakte en de inhoud van het profiel en is van invloed op zijn opwarmingssnelheid.
 35. 35
  Systeem E
  Multifire brandwerende epoxycoating voor toepassingen in extreme omstandigheden.
 36. 36
  Systeem HP
  Multifire brandvertragende coating voor hout.
 37. 37
  Systeem J
  Multifire brandwerende strips.
 38. 38
  Systeem S
  Multifire brandwerende coating voor staalconstructies.
 39. 39
  Systeem WBD
  Multifire brandwerende afdichtingssystemen voor afdichtingen en doorvoeringen.
 40. 40
  TNO
  TNO is een onafhankelijk kennisorganisatie dat zich onder andere bezighoudt met het testen van producten. De afdeling TNO Centrum voor Brandveiligheid is sinds 1 juli 2006 ondergebracht in Efectis Nederland BV.
 41. 41
  Topseal
  Een afwerklaag in kleur die de Basecoat bedekt.
 42. 42
  Utiliteitsbouw
  Utiliteit heeft betrekking op “nut” en “bruikbaarheid”. Dit zijn gebouwen die openbaar zijn, bijvoorbeeld een gemeentehuis, parkeergarage, en een postkantoor.
 43. 43
  Verzinken
  Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.
 44. 44
  WBDBO
  Wbdbo staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, een onderdeel van het Bouwbesluit in het kader van de brandveiligheid.
 45. 45
  Zwelpasta
  Belgisch synoniem voor brandwerende coating.

Heeft u nog vragen?